Điều khoản sử dụng - 3shpChào mừng bạn đến với ứng dụng 3shp. Trước khi sử dụng ứng dụng này, bạn cần đọc và đồng ý tuân thủ các điều khoản sau đây. Bằng cách truy cập và sử dụng ứng dụng 3shp, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện sau đây:

1. Chấp nhận điều khoản: Bằng việc sử dụng ứng dụng 3shp, bạn đồng ý tuân thủ và tuân thủ mọi quy định, chính sách và hướng dẫn mà chúng tôi đưa ra. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này, vui lòng ngừng sử dụng ứng dụng.

2. Sử dụng ứng dụng: 3shp cung cấp một nền tảng kết nối giữa tài xế và các công ty vận chuyển. Bạn cam kết sử dụng ứng dụng chỉ cho mục đích hợp pháp và không vi phạm bất kỳ luật pháp nào.

3. Thông tin cá nhân: Khi sử dụng ứng dụng 3shp, bạn sẽ cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đảm bảo rằng nó luôn được cập nhật. Bạn hiểu rằng việc cung cấp thông tin sai hoặc không chính xác có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng ứng dụng hoặc giao dịch với các bên liên quan.

4. Quyền sở hữu trí tuệ: Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến ứng dụng 3shp và các nội dung liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn đến thiết kế, logo, hình ảnh, v.v.) thuộc về chúng tôi hoặc các bên sở hữu tương ứng. Bạn cam kết không sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

5. Trách nhiệm: Bạn đồng ý rằng việc sử dụng ứng dụng 3shp hoàn toàn nằm trong trách nhiệm của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn đến thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc bất kỳ mất mát nào.

6. Sự thay đổi và chấm dứt: Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật hoặc chấm dứt điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào được thực hiện thông qua phương tiện phù hợp.

Liên hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, góp ý hoặc khiếu nại nào liên quan đến ứng dụng 3shp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ 0944222000